Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế


Trung tâm Y tế huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện.
1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:
2.1. Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn th­ương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trư­ờng, sức khoẻ tr­ường học, dinh d­ưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
2.2 Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, ph­ường, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;
2.3 Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi d­ưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác;
2.4 Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;
2.5 Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc ch­ương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác đ­ược Sở Y tế phân công;
2.6 Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen th­ưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;
 2.7 Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;
2.8 Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giao;
A/ Tổ chức bộ máy:
1/ Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc và các Phó giám đốc.
2/ Phòng chức năng, nghiệp vụ gồm:
2.1. Phòng Hành chính tổng hợp Truyền thông giáo dục sức khoẻ
3/ Các khoa chuyên môn:
3.1 Khoa Y tế công cộng;
3.2 Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS;
3.3 Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và Xét nghiệm;
3.4 Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản;
3.5 Cơ sở điều trị Methedone;
B/ Nhiệm vụ của các khoa, phòng: 
1/ Phòng Hành chính tổng hợp, Truyền thông giáo dục sức khỏe: 
1.1 Xây dựng kế hoạch tháng, quí, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;
1.2 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;
1.3 Quản lý tài chính, tài sản, thuốc, vật t­ư, hoá chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của Pháp luật.
1.4 Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách, khen th­ưởng, kỷ luật theo quy định của Pháp luật;
1.5 Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của Trung tâm theo quy định;
1.6 Thực hiện việc tuyên truyên các đ­ường lối, chính sách của Đảng và Nhà nư­ớc về lĩnh vực y tế;
1.7 Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và h­ướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khoẻ về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn;
1.8 Thực hiện tư­ vấn sức khoẻ cho ng­ười dân và h­ướng dẫn nghiệp vụ t­ư vấn sức khoẻ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn;
2/ Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS:
2.1 Thực hiện giám sát th­ường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS, trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh;
2.2 Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại công đồng trên địa bàn;
2.3 Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, h­ướng dẫn quản lý, chăm sóc ng­ười nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;
2.4 Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dich phát sinh, lây lan;
2.5 Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa bàn;
2.6 Triển khai thực hiện chư­ơng trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn;
3/ Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và Xét nghiệm:
3.1 Hư­ớng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh d­ưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;
3.2 Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn;
3.3 Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đ­ường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;
3.4 Phối hợp thực hiện các hoạt động về chất lư­ợng vệ sinh an toàn thực phẩm;
3.5 Triển khai thực hiện ch­ương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn;
3.6 Thực hiện các xét nghiệm cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn của Trung tâm và y tế tuyến xã; lấy mẫu và bảo quản mẫu xét nghiệm gửi tuyến trên theo quy định;
3.7 Phối hợp với khoa Cận lâm sàng của các Bệnh viện trên địa bàn để triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn;
3.8 Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định của cấp có thẩm quyền.
4/ Khoa Y tế công cộng:
4.1 Chịu trách nhiệm h­ướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Y tế lao động, Y tế học đ­ường, phòng chống tai nạn thư­ơng tích, phòng chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn;
4.2 Giám sát vệ sinh nguồn n­ước sinh hoạt, điều kiện môi trư­ờng lao động, điều kiện môi tr­ường tr­ường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn;
4.3 Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tại nạn th­ương tích;
4.4 Triển khai thực hiện chư­ơng trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trư­ờng, lao động, trư­ờng học, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn; 
5/ Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản:
5.1 Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và đánh giá thực trạng sức khoẻ sinh sản trên địa bàn;
5.2 Giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hư­ớng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản;
5.3 Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản;
5.4 Triển khai thực hiện chư­ơng trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống suy dinh d­ưỡng trẻ em trên địa bàn;
 
1. Từ ngân sách sự nghiệp y tế.
2. Từ các nguồn khác.
1. Trung tâm Y tế huyện chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.
2. Trung tâm Y tế huyện chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp của các phòng ban chức năng của Sở Y tế và của các đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh.
3. Trung tâm Y tế huyện có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện. Chịu sự quản lý nhà nước về công tác Y tế của Ủy ban nhân dân cấp Huyện./.
I. CHỨC NĂNG: 
II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
III.CƠ CẤU TỔ CHỨC 
IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
V. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Chi tiết quyết định tải về tại đây

   NỔI BẬT
Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7/2019
TRUYỀN THÔNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN-KHHGĐ
HƯỞNG ỨNG NGÀY VI CHẤT DINH DƯỠNG 1/6/2019
TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5/2019
HƯỞNG ỨNG NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2019
TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ TẠI HỘ GIA ĐÌNH
   ĐANG ONLINE
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
Cơ quan chủ quản: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
ttytcampha.vn - Phiên bản thử nghiệm
Chịu trách nhiệm chính:
Địa chỉ: Số 371 đường Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả. Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.285 / Fax: 0333.862.048
Email: ttyttpcp.syt@quangninh.gov.vn