Phòng Tổ chức Hành chính


Phòng Hành chính - Tổng hợp, TTGDSK

Địa chỉ: Số 445 Trần Phú, Phường Cẩm Trung, tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3862.285

Email: hcth.ttyttxcp@gmail.com

 

Trưởng phòng: Phùng Thị Hương

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

Số điện thoại: 

Email: phunghuong1604@gmail.com 

 

Phó phòng: Nguyễn Thị Thu Thảo

Trình độ chuyên môn: 

Số điện thoại: 

Email: thuthaottytcp@gmail.com 

I/ Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính:

Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng chức năng nghiệp vụ (Ghép của Kế hoạch tổng hợp; Chỉ đạo tuyến; Vật tư trang thiết bị; Hành chính quản trị; Tổ chức; Tài chính kế toán; Công tác dược, Công nghệ thông tin; văn thư – lưu trữ; lái xe).

1.     Công tác kế hoạch nghiệp vụ:

Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của đơn vị, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị trình Giám đốc phê duyệt và báo cáo cấp trên.

Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, tổ chức phối hợp với các khoa thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến, tập huấn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong Trung tâm và cho tuyến dưới.

Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch.

Tổ chức công tác phối hợp giữa các khoa trong Trung tâm, giữa Trung tâm với các cơ quan đơn vị khác.

Tổ chức tổng hợp công tác trực dịch và tham mưu điều động nhân lực cho công tác phòng chống dịch bệnh khẩn cấp, chuẩn bị các phương án đối phó khi có thiên tai thảm họa.

Tổng kết đánh giá về công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm.

Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo, lưu trữ các hoạt động chuyên môn của Trung tâm theo qui định.

2.  Công tác tổ chức

Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp, đào tạo, qui hoạch, tuyển dụng nhân lực hằng năm.

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, bổ sung lý lịch, thống kê, báo cáo theo qui định. Tổng hợp đề xuất việc nâng lương đúng thời hạn và nâng lương sớm.

 

 

 

Xây dựng lề lối làm việc, quan hệ công tác giữa các khoa phòng. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ giữa chuyên môn và với tổ chức đảng để triển khai công tác có liên quan.

Tổ chức chỉ đạo các bộ phận của phòng thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBVC-LĐ trong đơn vị sự nghiệp. Các chế độ trợ cấp, đặc thù... Đề xuất với Giám đốc những vấn đề có liên quan đến các chính sách xã hội khác.

Phối hợp các đoàn thể tổ chức các phòng trào thi đua, các đợt học tập chính trị, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, văn hóa ứng xử, y đức, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan đơn vị giỏi,...

Nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của CBVC-LĐ trong đơn vị kịp thời báo cáo Giám đốc giải quyết.

Đề xuất việc nhận xét các thành viên trong đơn vị về việc chấp hành chính sách, pháp luật, khả năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức nhân lực của các khoa, phòng. Nhân xét tinh thần thái độ, trách nhiệm của các cán bộ khoa phòng liên quan đến công tác tổ chức trình Giám đốc xem xét bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật.

3.  Công tác Hành chính - quản trị; Công nghệ thông tin; văn thư – lưu trữ; lái xe; bảo vệ; lao công, quét dọn.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của Trung tâm. (bao gồm tất cả khoa/phòng/trạm y tế trong toàn đơn vị).

Căn cứ vào kế hoạch công tác của Trung tâm, hằng năm lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị văn phòng cho các khoa phòng đảm bảo đúng chủng loại theo kế hoạch đã được phê duyêt, phân phối quản lý, kiểm tra việc sử dụng đúng qui định.

Lập kế hoạch sữa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị hành chính, văn phòng.

Hằng quí lập báo cáo về việc cung ứng, mua sắm, vật liệu, vật tư, trang thiết bị văn phòng để báo cáo Giám đốc. Xây dựng định mức vật tư thông thường, các chi phí điện nước, điện thoại, xăng dầu,... cho các bộ phận trình Giám đốc phê duyệt để làm căn cứ thanh toán.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý mạng nội bộ tại Trung tâm Y tế; Hướng dẫn sử dụng dữ liệu phần mềm quản lý Y tế; Quản lý Chương trình chính quyền điện tử chính phủ; Thực hiện báo cáo về phần mềm cơ sở dữ liệu.

Quản lý trang Weside của đơn vị; Quản lý hệ thống dữ liệu phần mềm các chương trình của Trung tâm Y tế do Ngành Y tế triển khai tại đơn vị.

 

 

 

Thực hiện công tác lễ tân, hội nghị, tiếp khách, mua bán, hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán các chứng từ mua bán theo các hóa đơn của đơn vị theo phê duyệt của Giám đốc đơn vị.

Tổ chức tiếp nhận, soạn thảo, mở sổ theo dõi, lưu trữ văn thư, công tác bảo mật, tiếp nhận đơn thư khiếu nại theo luật, mở sổ theo dõi công lệnh công tác, giấy đi đường, lệnh điều động phương tiện, trang thiết bị phục vụ kịp thời công tác của đơn vị. Đảm bảo sử dụng, quản lý tốt hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị.

Quản lý con dấu của cơ quan, Đảng, đoàn thể theo đúng qui định.

Chủ trì đoàn kiểm tra, hướng dẫn việc bảo quản, sử dụng, vận hành máy móc, thiết bị văn phòng, tài sản đảm bảo hết công suất, đúng mục đích, tiết kiệm, phục vụ kịp thời cho các hoạt động của đơn vị. Xây dựng kế hoạch thanh lý tài sản văn phòng hư, hỏng hằng năm. Tham gia hội đồng thanh lý tài sản theo quy định; Quản lý tài sản phòng TC-HC.

Đảm bảo cung ứng điện, nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý rác thải sinh hoạt, đáp ứng kịp thời phương tiện cho các hoạt động cần thiết của Trung tâm.

Tổ chức các phương án bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự cơ quan.

Quản lý phương tiện vận tải, vật tư tài sản, trang thiết bị văn phòng. Đáp ứng mọi yêu cầu liên quan công tác hoạt động chuyên môn của các khoa, phòng, bộ phận theo quy chế của đơn vị.

Quản lý và chỉ đạo các bộ phận, vị trí làm việc chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động của Trung tâm.

4.  Công tác tài chính

Bộ phận tài chính kế toán chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm Y tế TP Cẩm Phả.

Căn cứ chế độ chính sách hiện hành, kế hoạch công tác của đơn vị, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt.

Hạch toán thu chi cho từng đối tượng thu theo nguyên tắc thu đúng, thu đủ theo các chính sách thu chi hiện hành, hàng năm có hạch toán cho từng mục khoản thu, chi.

Phối hợp với các khoa, phòng xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể, bao gồm cả các mức chi phí vật tư tiêu hao.

Tổ chức công tác kế toán phải theo đúng qui định hiện hành, thực hiện các nghiệp vụ về kế toán lao động, tiền lương, các chế độ chính sách, vật tư, tài sản,

 

 

 

trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hàng hành chính. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra giám sát công tác kế toán các chương trình Y tế, các chế độ ủy nhiệm chi theo hướng dẫn của các chương trình, chế độ thu phí, lệ phí.

Xây dựng kế hoạch thanh lý tài sản hư, hỏng hằng năm; kiểm kê tài sản, xác định tính khấu hao tài sản, nhà, kho, phương tiện và tài sản cố định, lập báo cáo định kỳ hằng năm. Đề xuất tham mưu thành lập hội đồng thanh lý tài sản theo trá trị thanh lý trình Giám đốc phê duyệt.

Tổ chức lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định. Tổng hợp tình hình, phân tích kết quả thu chi theo quý để báo cáo Giám đốc.

Đảm bảo chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cho CBVC, người lao động của đơn vị: Thực hiện chế độ cho người nghỉ hưu đúng thời hạn, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, thôi việc…theo đúng quy định; Tham mưu Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán, hoạch toán của đơn vị. Đảm bảo thu đúng, chi đủ theo đúng quy định hiện hành quy định.

5.  Bộ phận quản lý dược; trang thiết bị.

Tham mưu cho Giám đốc công tác quản lý dược thuốc, vắc xin, sinh phẩm; trang thiết bị, vật tư y tế công cụ, y dụng cụ của Trung tâm.

1.  Các văn bản, chương trình liên quan đến nghiệp vụ dược, trang thiết bị theo quy định.

2.  Quản lý thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao và hoá chất xét nghiệm cho toàn trung tâm: dự trù, mua sắm, cấp phát, theo dõi đối chiếu công nợ, hoàn thiện thủ tục thanh toán, tổng hợp và hoàn thiện các báo cáo.

3.  Quản lý kho thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế, vắc xin của Trung tâm; Trực tiếp cấp phát thuốc, vắc xin, hóa chất, vật tư y tế các chương trình tại Trung tâm phục vụ cho công tác chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

4.  Kiểm kê thuốc, vật tư, hóa chất, vắc xin định kỳ, kiểm nhập thuốc, vật tư, hóa chất, vắc xin đúng quy định. Tham mưu thành lập Hội đồng hủy thuốc, vật tư, hóa chất, vắc xin khi hết hạn.

5.  Giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ dược tại các khoa/phòng/trạm y tế trực thuộc và các trạm y tế liên quan đến thuốc các chương trình mục tiêu Y tế.

6.  Hàng năm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, kiểm định, kiểm chuẩn trang thiết bị theo quy định. Giám sát việc quản lý trang thiết bị của các khoa, phòng chuyên môn, trạm y tế theo quy định.

7.  Tham gia tăng cường nhân lực cho cơ sở điều trị Methadone khi cần thiết.

 

   NỔI BẬT
THƯ MỜI Về việc báo giá dịch vụ tư vấn gói thầu In bạt- maket, băng rôn, phục vụ triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả
THƯ MỜI Về việc báo giá dịch vụ tư vấn gói thầu In bạt- maket, băng rôn, phục vụ triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả
Tăng cường truyền thông nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG BỆNH DẠI SAU PHƠI NHIỄM
Phòng chống tai nạn đuối nước
CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG BỆNH DẠI
   ĐANG ONLINE
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
Chịu trách nhiệm chính: Vũ Đức Phan - Giám đốc Trung tâm
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: Số 86/GPTTĐT-STTTT ngày 19/10/2022 của Sở Thông tin truyền thông
Địa chỉ: Số 445 đường Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả. Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.862.285 / Fax: 02033.862.048
Email: vanthu.ttyttpcp@gmail.com